/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Мөрдөн байцаах албанаас төв, нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн байгууллагын Мөрдөн байцаах нэгжүүдийн алба хаагчдыг хамруулсан цахим /видео/ хурлыг 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагаас 13:10 цагийн хооронд зохион байгууллаа.
Цахим хуралд Мөрдөн байцаах алба, Эрүүгийн Цагдаагийн алба, Замын Цагдаагийн албаны Мөрдөн шалгах газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Мөрдөн шалгах газар, төв, нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн байгууллагын Мөрдөн байцаах хэлтэс, тасаг, хэсгийн дарга, чиглэлийн ахлах мөрдөгч, ахлах мөрдөгч, мөрдөгчид нийт 300 гаруй алба хаагчид оролцсон.

Цахим хурлаар Цагдаагийн ерөнхий газраас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт, Мөрдөн байцаах албанаас 2018 онд хэрэгжүүлэх бодлого, чиглэл, хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлт, ажлын үр дүн, алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, тодорхой төрлийн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын талаар мэдээ, мэдээлэл хүргэж мөрдөн шалгах ажиллагаанд тулгамдсан асуудлын талаар саналыг харилцан солилцож, албаны дарга, удирдлагаас цаашид анхаарах асуудлын талаар нийт алба хаагчдад тодорхой үүрэг, ажлын чиглэл хүргүүллээ.

Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, цагдаагийн хурандаа Б.Эрдэнэбат багш нарын хамт хүрэлцэн ирж Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах алба, Хууль сахиулахын их сургуультай хамтран ажиллах талаарх мэдээллийг нийт алба хаагчдад танилцууллаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна